The Team

Executive Team (USA)

Shashikant Khandelwal, Mayur Shah, Shilpa Gupta, Gurpreet Singh, Madhur Khandelwal, Adarsh Sreekumar

Executive Team (India)

Ayusman Sarangi, Ashutosh Sharma, Mohit Gupta

Advisory Board

Chandra Bhople, Jayan Ramankutty, Prem Jain, Vijay Pathak

University Team Head

Dr Rahul Banerjee

BITS Pilani Team

Kalpit Munot, Rishabh Joshi, Ayush Sawarni, Shashwat Jha, Nikhil Garg, Chaitanya Gadodia, Abhiram Shashtri, Shubhangi Jasoriya, Vrunda Tol.Click here to see the complete team.

BITS Goa Tea

Saby John, Sarang Dhongdi, Siddarth Agrawal, Abhilash Dighe

BITS Hyderabad Team

Pratyush Mahapatra, Priyanka Kachare, Rishabh Saraswat, Sameer Reddy, Sai Prameela Reddy, Rajat Saxena, Aurgho Bhattacharjee, Click here to see the complete team

Special Thanks

Nanda Kishore, Milap Shah.

Recent Lectures