The Team

Executive Team (USA)

Shashikant Khandelwal, Mayur Shah, Shilpa Gupta, Gurpreet Singh, Madhur Khandelwal, Adarsh Sreekumar

Executive Team (India)

Ayusman Sarangi, Ashutosh Sharma, Mohit Gupta

Advisory Board

Chandra Bhople, Jayan Ramankutty, Prem Jain, Vijay Pathak

University Team Head

Dr Rishikesh Vaidya

BITS Pilani Team

Prajjwal Khandelwal, Mansi Bansal, Ayush Bothra, Sahil Singla, Jayesh Narayan, Arpit Sharma, Pranay Didwania, Aman Agrawal, Manu Srivatsha, Rahul Dua, Aman Mudgal. Click here to see the complete team.

BITS Goa Team

Saby John, Sarang Dhongdi, Siddarth Agrawal, Abhilash Dighe

BITS Hyderabad Team

Pratyush Mahapatra, Priyanka Kachare, Rishabh Saraswat, Sameer Reddy, Sai Prameela Reddy, Rajat Saxena, Aurgho Bhattacharjee, Click here to see the complete team

Special Thanks

Nanda Kishore, Milap Shah.

Recent Lectures